Bondeboka

Alt om regelverk, lovverk og ordningar du bør kjenne til

Bondeboka

Kva er spesielt med

landbruket i Vestland?

Grovfôrhausting
Grovfôrhausting
Foto: FMVL
Kvalitetstømmer er løn for god skogskjøtsel
Kvalitetstømmer er løn for god skogskjøtsel
Foto: FMVL
Økologisk kalkun på Homlagarden
Økologisk kalkun på Homlagarden
Foto: Liv Lyngstad, NLR
Sauer er gode kulturlandskapspleiarar
Sauer er gode kulturlandskapspleiarar
Foto: FMVL
Hogst i skogskommunen Kvinnherad
Hogst i skogskommunen Kvinnherad
Foto: FMVL
Gardsidyll i Ulvik
Gardsidyll i Ulvik
Foto: FMVL
Fylkesmannen er eit landbruksfagleg kompetansesenter
Fylkesmannen er eit landbruksfagleg kompetansesenter
Foto: FMVL
Fe er eksellente beitedyr
Fe er eksellente beitedyr
Foto: FMVL
Biogass – betre utnytting av husdyrgjødsel
Biogass – betre utnytting av husdyrgjødsel
Foto: FMRO
Kål - lokale grønsaksprodusentar har god avsetnad
Kål - lokale grønsaksprodusentar har god avsetnad
Sider - ost - spekemat
Sider - ost - spekemat
Foto: FMVL
Andre produksjoner/ tenester
Andre produksjoner/ tenester
Fotocollage: FMVL
Mjølking med robot
Mjølking med robot
Foto: FMVL
Kjøtfe med kalv
Kjøtfe med kalv
Foto: FMVL
Sauer på fjellbeite
Sauer på fjellbeite
Foto: FMVL
NyplantingFrukthage
NyplantingFrukthage
Foto: FMVL
Walaker hotell
Walaker hotell
Foto: FMVL
Ulvik. Gårder og fjell
Ulvik. Gårder og fjell
Foto: FMVL
Solcelle på gardsbruk i Hardanger
Solcelle på gardsbruk i Hardanger
Foto: www.solbaere.no
Planlegging ute i feltet
Planlegging ute i feltet
Foto: FMVL
Bioenergi på gård. Gammel silo til lagring av flis
Bioenergi på gård. Gammel silo til lagring av flis
Foto: Karl Ludvig Ådland, ch4.no
Trefjøs
Trefjøs
Foto: Stine Solbakken, https://www.tenktre.no/
Gard som tenesteleverandør
Gard som tenesteleverandør
Fotocollage: FMVL
Kashmirgeit
Kashmirgeit
Foto: FMVL
Skoghogst på Lindås
Skoghogst på Lindås
Foto: FMVL
Kvadrat-skogplanting
Kvadrat-skogplanting
Foto: FMVL
Skog på Granvin
Skog på Granvin
Foto: FMVL
Skogsvei på Granvin
Skogsvei på Granvin
Foto: FMVL
Avling av kirsebærtrær på planteskule
Avling av kirsebærtrær på planteskule
Foto: FMVL
Taubanedrift
Taubanedrift
Foto: FMVL
Skogsvei på Strandebarn.
Skogsvei på Strandebarn.
Foto: FMVL

Kva skal du med Bondeboka?


Bondeboka gjev deg ei oversikt over viktige spørsmål knytt til å eige og drive ein gard. Vi har systematisert bondeboka ut frå sentrale tema i bondekvardagen, og på ein slik måte at du raskt finn fram til det du ønskjer å vite meir om. Mykje av innhaldet gjeld landbruket i Vestland, og har vore etterspurt av både forvalting og bønder i fylket vårt.


Vi ønskjer deg lukke til med det gode og viktige arbeidet du gjer på garden din.

Finn du noko som er feil, lenkjer som ikkje fungerar eller manglar, kan du ta kontakt med ansvarleg her.


Med venleg helsing


Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland,

september 2020

Landbruket i Vestland fylke – det er m.m. 5.892 aktive gardsbruk, 24.964 mjølkekyr, 149.216 sauer og 13.592 geiter på utmarksbeite, 4.714 tonn eple og 6.862 daa granhogst i 2019. Kva er tala for landbruket i din kommune? Sjekk sjølv i statistikkbanken.

I Vestland er husdyrproduksjon, som kumjølk og lammekjøt, dei største produksjonane. Indre Hardangerregionen, Indre Sognefjorden, Innvik i Nordfjord er nokre av dei beste områda for fruktdyrking i landet, og i nokre kommunar er det stor produksjon av svinekjøt. Mykje av produksjonsskogen i Vestland er granskog frå skogreisingstida, og er snart klar for hogst.


Grovfôrproduksjon er størst

Mykje nedbør og små gardar med bratt terreng i deler av fylket set rammer for kva produksjonar som eignar seg i Vestland. Mest alt jordbruksarealet vert nytta til grovfôr-produksjon. I tillegg er det noko fruktareal. Svinekjøt, egg og fjørfe er basert på kraftfôr som innsatsfaktor og kan produserast nær sagt kor som helst, så lenge det er tilgang til spreieareal.


Berre fantasien set grenser

Det er mange høve til næringsaktivitet, med utgangspunkt i landbrukseigedomar. Mange føretak satsar på reiselivs-baserte produkt som overnatting og opplevingar, smaksrike kjøtprodukt eller ostar, foredling av frukt og sider, anna matforedling eller Inn på tunet. Berre fantasien set grenser for kva ein kan gje seg i kast med.

Dei aller fleste gardbrukarane i fylket har annan jobb utanom det å vere bonde. Berre ein liten del av gardbrukarane i fylket får meir enn 90 prosent av inntekta si som næringsinntekt frå jordbruk.

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.