Bondeboka

Bondeboka

Alt om regelverk, lovverk og ordningar du bør kjenne til

Grovfôrhausting
Tømmer
Kalkuner
Sau
Skoghogst Kvinnherad
Gard i Ulvik
Hyggelege folk hjå Fylkesmannen i Vestland
Ungdyr på beite
Jæren biogass
Innleiing IMG_8732_redigert
lokalmat
andre produksjoner
Mjølking med robot_II_Sandane_foto_KarolineBjerkeset_fylkesmannenSF
KjottfeMedKalv2019_Herdla_FlindenFoto_FMHO
Husdyr - Sauer på fjellbeite - Eidfjord - ØVatshelle (2)
NyplantingFrukthageRegnOko_Lofthus_FroydisLindenFotograf
Walaker hotell hagen med fjordutsyn
Ulvik. Gårder og fjell4 nærbilde
IMG_1056

Kva skal du med Bondeboka?


Bondeboka gjev deg ei oversikt over viktige spørsmål knytt til å eige og drive ein gard. Vi har systematisert bondeboka ut frå sentrale tema i bondekvardagen, og på ein slik måte at du raskt finn fram til det du ønskjer å vite meir om. Mykje av innhaldet gjeld landbruket i Vestland, og har vore etterspurt av både forvalting og bønder i fylket vårt.


Vi ønskjer deg lukke til med det gode og viktige arbeidet du gjer på garden din.Med venleg helsing


landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland,

juni 2020


Kva er spesielt med

landbruket i Vestland?

I Vestland er husdyrproduksjon, som kumjølk og lammekjøt, dei største produksjonane. Indre Hardangerregionen, Indre Sognefjorden, Innvik i Nordfjord er nokre av dei beste områda for fruktdyrking i landet, og i nokre kommunar er det stor produksjon av svinekjøt. Mykje av produksjonsskogen i Vestland er granskog frå skogreisingstida, og er snart klar for hogst.


Grovfôrproduksjon er størst

Mykje nedbør og små gardar med bratt terreng i deler av fylket set rammer for kva produksjonar som eignar seg i Vestland. Mest alt jordbruksarealet vert nytta til grovfôrproduksjon. I tillegg er det noko fruktareal. Svinekjøt, egg og fjørfe er basert på kraftfôr som innsatsfaktor og kan produserast nær sagt kor som helst, så lenge det er tilgang til spreieareal.


Berre fantasien set grenser

Det er mange høve til næringsaktivitet, med utgangspunkt i landbrukseigedomar. Mange føretak satsar på reiselivsbaserte produkt som overnatting og opplevingar, smaksrike kjøtprodukt eller ostar,  foredling av frukt og sider, anna matforedling eller Inn på tunet. Berre fantasien set grenser for kva ein kan gje seg i kast med.

Dei aller fleste gardbrukarane i fylket har annan jobb utanom det å vere bonde. Berre ein liten del av gardbrukarane i fylket får meir enn 90 prosent av inntekta si som næringsinntekt frå jordbruk.


Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.