Bondeboka

Bondeboka

Alt om regelverk, lovverk og ordningar du bør kjenne til

Grovfôrhausting
Grovfôrhausting
Foto: FMVL
Tømmer
Tømmer
Foto: FMVL
Kalkuner
Kalkuner
Foto: Liv Lyngstad, NLR
Sau
Sau
Foto: FMVL
Skoghogst Kvinnherad
Skoghogst Kvinnherad
Foto: FMVL
Gard i Ulvik
Gard i Ulvik
Foto: FMVL
Hyggelege folk hjå Fylkesmannen i Vestland
Hyggelege folk hjå Fylkesmannen i Vestland
Foto: FMVL
Ungdyr på beite
Ungdyr på beite
Foto: FMVL
Jæren biogass
Jæren biogass
Foto: FMRO
Kål
Kål
Sider - ost - spekemat
Sider - ost - spekemat
Foto: FMVL
Andre produksjoner/ tenester
Andre produksjoner/ tenester
Fotocollage: FMVL
Mjølking med robot
Mjølking med robot
Foto: FMVL
Kjøtfe med kalv
Kjøtfe med kalv
Foto: FMVL
Sauer på fjellbeite
Sauer på fjellbeite
Foto: FMVL
NyplantingFrukthage
NyplantingFrukthage
Foto: FMVL
Walaker hotell
Walaker hotell
Foto: FMVL
Ulvik. Gårder og fjell
Ulvik. Gårder og fjell
Foto: FMVL
Solcelle på gardsbruk i Hardanger
Solcelle på gardsbruk i Hardanger
Foto: www.solbaere.no
Planlegging ute i feltet
Planlegging ute i feltet
Foto: FMVL
Bioenergi på gård. Gammel silo til lagring av flis
Bioenergi på gård. Gammel silo til lagring av flis
Foto: Karl Ludvig Ådland, ch4.no
Trefjøs
Trefjøs
Foto: Stine Solbakken, https://www.tenktre.no/
Gard som tenesteleverandør
Gard som tenesteleverandør
Fotocollage: FMVL

Kva skal du med Bondeboka?


Bondeboka gjev deg ei oversikt over viktige spørsmål knytt til å eige og drive ein gard. Vi har systematisert bondeboka ut frå sentrale tema i bondekvardagen, og på ein slik måte at du raskt finn fram til det du ønskjer å vite meir om. Mykje av innhaldet gjeld landbruket i Vestland, og har vore etterspurt av både forvalting og bønder i fylket vårt.


Vi ønskjer deg lukke til med det gode og viktige arbeidet du gjer på garden din.Med venleg helsing


landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland,

juli 2020


Kva er spesielt med

landbruket i Vestland?

I Vestland er husdyrproduksjon, som kumjølk og lammekjøt, dei største produksjonane. Indre Hardangerregionen, Indre Sognefjorden, Innvik i Nordfjord er nokre av dei beste områda for fruktdyrking i landet, og i nokre kommunar er det stor produksjon av svinekjøt. Mykje av produksjonsskogen i Vestland er granskog frå skogreisingstida, og er snart klar for hogst.


Grovfôrproduksjon er størst

Mykje nedbør og små gardar med bratt terreng i deler av fylket set rammer for kva produksjonar som eignar seg i Vestland. Mest alt jordbruksarealet vert nytta til grovfôrproduksjon. I tillegg er det noko fruktareal. Svinekjøt, egg og fjørfe er basert på kraftfôr som innsatsfaktor og kan produserast nær sagt kor som helst, så lenge det er tilgang til spreieareal.


Berre fantasien set grenser

Det er mange høve til næringsaktivitet, med utgangspunkt i landbrukseigedomar. Mange føretak satsar på reiselivsbaserte produkt som overnatting og opplevingar, smaksrike kjøtprodukt eller ostar,  foredling av frukt og sider, anna matforedling eller Inn på tunet. Berre fantasien set grenser for kva ein kan gje seg i kast med.

Dei aller fleste gardbrukarane i fylket har annan jobb utanom det å vere bonde. Berre ein liten del av gardbrukarane i fylket får meir enn 90 prosent av inntekta si som næringsinntekt frå jordbruk.


Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.