Tilskot erstatning

Tilskot erstatning


Under finn du ei oversikt over ulike tilskotsordningar til nedlasting:

Tilskotsoversikt for Vestland 2020


Følgjande oversikt er lettast å lese i nettlesar på datamaskin.

Fristar

Søknadsfrist: 31. oktober same år som skaden skjedde.

 

Meldefrist: så snart som mogleg etter at skaden oppstod.

Søknadsfrist: 6 månader etter at pålagte tiltak er gjennomført og godkjent av Mattilsynet.

Søknad til Statsforvaltaren

15.januar

1. nov

Formål

Redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaka av klimatiske tilhøve som det ikkje er mogleg å sikre seg mot.

Søknad til kommunen. Statsforvaltaren gjer vedtak.

Å gi økonomisk erstatning for å redusere belasting ved ulike bekjempingstiltak mot planteskadegjerarar, dyresjukdommar og smittestoff.

førebygge skade på husdyr og tamrein og dempe andre mulig konfliktar

Erstatte dyreeigars tap på beite til rovvilt, og å redusere tap av husdyr på beite

Målgruppe


Gardbrukar som fyller vilkår for å kunne motta produksjonstilskot

Verksemd som får offentleg pålegg om destruksjon av planteprodukt, avliving av husdyr eller andre  restriksjonar knytt til produksjonen

Privatpersonar, organisasjonar og kommunar

Dyreeigar som har tapt dyr pga gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn.

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.