Tilskot jordbruk

Tilskot jordbruk


Under finn du ei oversikt over ulike tilskotsordningar til nedlasting:

Tilskotsoversikt for Vestland 2020


Følgjande oversikt er lettast å lese i nettlesar på datamaskin.

Fristar

15. mars og 15. okt. Etterregistreringsfrist 10. jan15. mars og 15. okt saman med produksjonstilskotet

15.sept

Kommunane set eigen frist.

Frist 1. Mai

Frå 2020 søkjer beitelaga om investeringsmidlar til kommunen. Kommunen set eigen frist, varierar.

Eitt år etter siste dag i perioden ein søkjer tilskot for.

Heile året, Søknad via kommunalt landbrukskontor

Formål

Tilskot til føretak som driv jord- og/ eller husdyrbruk, tilskot til økologisk landbruk og tilskot til avløysing for føretak som driv husdyrhald.

Bidra til å nå målsetnad om 15% økologisk produksjon

Å betre kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksareal for å auke jordbruksproduksjon, samt redusere erosjon og overflateavrenning til vassdrag.

Søknad om godkjenning av beitelag sendast til kommunen der hovuddelen av beiteområde ligg.

Best mogleg utnytting av beite i utmark, redusert tap av husdyr i utmark gjennom organisert tilsyn, organisert sanking og andre målretta fellestiltak i beiteområda.

Bidra til å finansiere avløysing i føretak ved sjukdom, fødsel m.v.

Skal bidra til å lette generasjonsovergangar i landbruket for dei som har hovudinntekta herifrå

Målgruppe


Føretak som driv jordbruksverksemd.

Produsentar med DEBIO-godkjenning

Tilskot kan gjevast til organisasjonar og føretak.

Den som skal drenere jordbruksareal, anten eigar eller leigetakar

Beitelaga må ha organisasjonsnummer og vere godkjent av Fylkesmannen for å søkje tilskot.

beitelaga

Føretak med husdyrproduksjon eller heilårs veksthus, avløysing i onnetider m.m.

Brukarar som har fylt 65 år, drive i minst 15 år og overdratt eigedomen til ny brukar

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.