Tilskot til kulturlandskap, klima og miljø

Tilskot til kulturlandskap, klima og miljø


Under finn du ei oversikt over ulike tilskotsordningar til nedlasting:

Tilskotsoversikt for Vestland 2020


Følgjande oversikt er lettast å lese i nettlesar på datamaskin.

Fristar

15. oktober

 

15. november (beitelag)

Kommunane set eigen fristar

Formål

Å bidra til at kulturlandskapet i Hordaland vert halde i hevd og jordbruket drive på ein miljømessig forsvarleg måte

Ivareta natur- og kulturminne verdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere forureining frå jordbruket- utover vanlig jordbruksdrift

Målgruppe


Føretak med rett på PT, beitelag i føretaksregisteret, godkjend av kommunen.

Føretak som oppfyller vilkår i PT-forskrifta,