Tilskot til naturforvaltningstiltak

Tilskot til naturforvaltningstiltak


Under finn du ei oversikt over ulike tilskotsordningar til nedlasting:

Tilskotsoversikt for Vestland 2020


Følgjande oversikt er lettast å lese i nettlesar på datamaskin.

Fristar

15.januar MiljødirektoratetFormål

Tiltak for vassmiljø, rovvilttiltak, framande artar, truga artar og naturtypar

Målgruppe


kommunar, offentlege og private verksemder, organisasjonar og privatpersonar

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.