Tilskot til skogbruk

Tilskot skogbruk


Under finn du ei oversikt over ulike tilskotsordningar til nedlasting:

Tilskotsoversikt for Vestland 2020Formål

Skogkultur (planting, ungskogpleie), tettare planting og gjødsling som klimatiltak, bygging av skogsvegar, miljøtiltak i skog, drift med taubane og andre tiltak i skogbruket. Bruk av skogfond med skattefordel kan nyttast til ulike investeringstiltak

Tilskot for å utarbeide ressursoversyn eller skogbruksplan for skogeigendomane. Der vert krav om miljøregistreringer

Skogeigar og skogsveglag, evt. prosjekteigarar

Målgruppe


Skogeigar.

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett. 

QUICK CONTACT

mail@demolink.org

999-234-876