Tilskot til skogbruk

Tilskot skogbruk


Under finn du ei oversikt over ulike tilskotsordningar til nedlasting:

Tilskotsoversikt for Vestland 2020


Følgjande oversikt er lettast å lese i nettlesar på datamaskin.

Formål

Skogkultur (planting, ungskogpleie), tettare planting og gjødsling som klimatiltak, bygging av skogsvegar, miljøtiltak i skog, drift med taubane og andre tiltak i skogbruket. Bruk av skogfond med skattefordel kan nyttast til ulike investeringstiltak

Tilskot for å utarbeide ressursoversyn eller skogbruksplan for skogeigendomane. Der vert krav om miljøregistreringer

Er ikkje eit tilskot i ordinær forstand, men ei erstatning ved frivillig vern av skog. Beløpet er eingongssum og ikkje skattepliktig. Skogeigar beheld eigedomsretten, høve for jakt og fiske som før, men verneføremålet vil vere å ta vare på naturmangfaldet.

Målgruppe


Skogeigar og skogsveglag, evt. prosjekteigarar

Skogeigar.

Skogeigar.

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.