Inn på tunet

Inn på tunet


Inn på tunet er tilrettelagde og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Godkjente gardar tilbyr aktivitetar som gjev meistring, utvikling og trivsel.


Velferdssektoren står framfor store utfordringar og her kan landbruket tilby gode løysingar. Dei viktigaste brukar-gruppene for Inn på tunettilbod er born og ungdom,

menneske med demens og menneske med psykiske utfordringar. Godkjenningsprosedyre og meir informasjon om Inn på tunet finn du på her.


Statsforvaltaran har eit regionalt koordineringsansvar for Inn på tunet.

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.