Merking av småfe ved overføring frå ein buskap

Merking av småfe ved overføring frå ein buskap til ein annan


Kvar gong eit dyr vert overført til eit nytt dyrehald i Norge, skal det merkast med kvitt øyremerke innan 7 dagar etter at dyret kjem til det nye dyrehaldet. Dersom dyret allereie har eit kvitt øyremerke skal dette erstattast med nytt kvitt øyremerke. Kjøpar skal ikkje fjerne merke frå opphavsbuskapen.

Når eit dyr vert overført til eit nytt dyrehald, er det 
mottakar som er ansvarleg for at det får nytt øyremerke. 


Les meir på lovdata.