Digitale verktøy
Skjermcast klimatolken/ klimasmartlandbruk.no

Digitale verktøy


Kretsløpstolken

Betre utnytting av næringsstoffa reduserer utsleppa av klimagassar, samstundes som det gjev god økonomi for bonden. Norsk Landbruksrådgjeving Vest tilbyr eit nytt styringsverktøy til gardbrukar: Kretsløpstolken. 
 

Verktøyet viser korleis næringsstoffa best kan utnyttast. Dette gjev òg ein reduksjon i utslepp av klimagassar. 


Modellen ser på kor- og i kva form næringsstoffa kjem inn i drifta og ut av drifta. Dersom ein har tap i form av metan eller lystgass snakkar ein om klimagassar, men dersom ein har tap via nitrat har ei utvasking. Dette er avgjerande å vite før ein kan setje inn rette tiltak.   
 

Kretsløpstolken er først og fremst eit verktøy for å sjå på korleis bonden utnyttar fosfor og nitrogen i drifta. I tillegg blir det gjort berekningar for karbon gjennom eit estimat av CO2-utslepp knyta til produksjon og transport av innkjøpte innsatsfaktorar, slik som gjødsel og fôr, i tillegg til drivstoffbruk i grovfôrproduksjonen og endring i moldinnhald i jorda. 

  

Vil du få analysert næringsstoffkretsløpet på garden din kan du ta kontakt med Norsk lanbruksrådgjeving. 

 

Meir om klimasmart landbruk finn du på www.klimasmartlandbruk.no, som vert drive av Landbrukets klimaselskap SA. App - PC - presisionslandbruk - optimalisering av drifta - god agronomi - god økonomi

Tine, Nortura, Fatland, NLR og andre tilbyr hjelp for å opti- 
malisere drifta via blant anna digitale verktøy og råd- 
gjevinig. Spør rådgjevarane dine kva dei kan tilby. 
 

God agronomi og beste produksjonstilpassing er dei fyrste, viktige trinn som gjev stor effekt når det gjeld å minske utslepp og tap av næringsstoff. Samstundes ligg det ein ikkje uvesentleg økonomisk unytta potensiale når ein ikkje driv heilt optimalt.  
 

Godt for klima, bra for bonden og samfunnet som etterspør klimavenleg produsert mat i stadig aukande grad - sjekk ut om du har tap av næringsstoff og korleis du kan optimalisera drifta di.

Digitalisering av beitedrift

Digital sporing (radiobjeller) av beitedyr

Ved hjelp av GPS signaler og mobilnett teknologi kan ein til ein kvar tid får informasjon om beiteaktivitet og utnytting av beiteressursane i utmark og fjellbeite. Samstundes verdt tilsynsarbeidet mykje meir effektivt ved hjelp av mobiltelefon og nettbrett til å spore dyra døgnet rundt. Teknologien gjev òg informasjonsgrunnlag til å følgje med på helsetilstanden av kvar enkel beitedyr, noko som bidreg til å auka dyrevelferd i utmarka.
Per i dag finn ein fleire tilbydarar på slik teknologi. Eit enkelt søk på internett vil vise fleire radiobjelleløysingar, les òg meir på NSG sine sider.


Bruk av dronar og sporingsutstyr på dyra verdt òg meir og meir brukt. Norsk landbruksrådgjeving tilbyr kurs i bruk av slike nye overvakingssystem.


Det er kommunane som forvalter tilskot til tiltak i beiteområde. 

Virtuelt gjerde

Ved hjelp av ein klave som heng rundt halsen til beitedyr, t.d. ku, sau eller geit kan ein halde styr på kor dyra skal gå. Dette ved å teikne eit virtuelt gjerde via ein applikasjon i beiteområdet. GPS og mobilteknologi erstattar her det klassiske gjerdet. Ved både lyd og straumsignal frå klaven verdt dyra heldt innafor det virtuelle gjerdet. Dersom dyra nærar seg det virtuelle gjerdet, vil den batteridrive klaven gjere at dyra heldt seg innafor eit område som ein kan endre til ein kvar tid ved hjelp av t.d. nettbrett eller liknande utstyr. Dette sparer bonden for tidkrevjande gjerdearbeid, større investeringar og gjev høve for å utnytte beiteområde på ein meir effektiv måte.

I dag finn ein berre Nofence som leverandør for slik teknologi i verden.

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.