Klima smart

Kva er klimasmarte løysingar?


God agronomi skal alltid liggje i bunnen for alt av matproduksjon. Samanhengen mellom enkelte faktorer skal forståast og gjerast til nytte,slik at det kostar minst mogleg å produsere, både med tanke på miljø,naturens ressursar og oppbygging av ein berekraftig økonomi. På denne sida samlar vi på døme som kan vere ein del av løysinga for at dette målet vert nådd med måten vi produsere maten vår.
Klimasmarte løysingar er eit overordna omgrep for dei tiltaka som utgjer ein ekstra forskjell, gjev eit ekstra bidrag for at målet om ein skånsomt, lønnsamt og trygg matproduksjon vert oppnådd. 

Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.