Tilskot til klimatiltak

Tilskot til klimatiltak


God agronomi er føresetnad for matproduksjonen vår. For mange kan dette kreve ei omstilling av drifta, nye investeringar, utviding av kunnskap og kompetanse og moglegvis meirarbeid og endra avling. 


Som ein kompensasjon og stimuli har staten etablert tilskotsordningar som skal gjere god agronomi/ klimatiltak enklare å gjennomføre. Nedanfor finn du ei oversikt over område, tiltak og ordningar du kan søkje om tilskot. 


Følgjande oversikt er lettast å lese i nettlesar på datamaskin.

Klimatiltak

Område

Areal

Gjødsling

Energi

Landbruksbygg

Skog

Tiltak

Drenering

Miljøvennleg spreiiemetode og presisjonsgjødsling

  • Spreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging
  • med tilførselsslange

Gjødsellager/tak på gjødsellager

Biogass frå husdyrgjødsel

Bio og fornybar energi i køyretøy

Bio og fornybar energi i oppvarming

Gardsvarmeanlegg

Bioenergi av treflis

Tre i landbruksbygg

Solcellepanel på landbruksbygg

Planting av skog

Klimatiltpassing

Hydrotekniske forhold

Hagebruk

Hydrotekniske tiltak kan være viktig for klimatilpassing
Men også for å unngå vassjuk tap med medfølgende utslipp av klimagasser

Ordinære støtteordningar til investeringar

Tilskot til klimatilpassing


I eit endra klima finn ein høve til å dyrke nye vekstar, nye sortar eller endre driftsmåten. Det kan òg vere utfordringar som krev tilpassing for å kunne halda fram, dvs nokre tiltak vil vere absolutt avgjerande for at ein kan drive vidare med noverande produksjon. Andre tiltak vil ha meir fokus på å vidareutvikle drifta mot kostnadsreduksjon, effektivisering, og auka sjølvforsyningsgrad.

Ein del av ordningane som er nemnd under klimatiltak kjem også inn under klimatilpassing.

Støtteordning

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket

Innovasjon Norge (ENOVA)

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket

Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Ansvar

Kommunen

Statsforvalteren

Innovasjon Norge

Kommunen

Landbruksdirektoratet

Innovasjon Norge

ENOVA

Innovasjon Norge

ENOVA

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Kommunane

Kommunane