Merking av småfe ved overføring frå ein buskap

Merking av småfe ved overføring frå ein buskap til ein annan


Kvar gong dyr vert overført til eit nytt dyrehald i Noreg, skal det merkast med eit kvitt øyremerke innan 7 dagar etter at dyret kjem til det nye dyrehaldet. Dersom dyret allereie 
har eit
 kvitt øyremerke skal dette erstattast med nytt kvitt øyremerke. Kjøpar skal ikkje fjerne merke frå opphavsbuskapen.

Når dyr vert overført til eit nytt dyrehald, er det mottakar som er ansvarleg for at det får nytt øyremerke. 


Les meir på lovdata. 

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.