Sal av livdyr

Sal av livdyr


Ein kan levere dyr til slakteri eller ein kan selje dyr som livdyr. Det er forbode å flytte hodyr av småfe (sau og geit) mellom buskapar. Det må søkjast om løyve til Mattilsynet dersom ein vil kjøpe hodyr. 


Lenkje til Mattilsynet


Hanndyr av småfe kan flyttast mellom buskapar innan fylket utan søknad til Mattilsynet, men det skal fyllast ut eigenerklæringsskjema frå seljar som skal følgja hanndyret. Skal verane flyttast over fylkesgrenser treng dei i tillegg veterinærattest. 

Med fylke vert det no meint dei fylka som er gjeldande frå 1. januar 2020.  


Lenkje til eigenerklæringgskjema

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.