Tilskot i skogbruket

Tilskot i skogbruket


Tilskot i skogbruket skal stimulere til auka verdiskaping, berekraftig utnytting av skogressursane. bevaring og utvikling av miljøverdiar i skog. Her finn du ein oversikt med meir informasjon om dei ulike tilskotsordningane i skogbruket. 

Desse midlane vert forvalta og løyvd av kommunane. Tek kontakt med skogansvarleg i din kommune for å få meir informasjon, t.d. om søknadsprosessar og planlegging av tiltak i skogen din.

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.