Avtale om gjødsellevering svin

Avtale om gjødsellevering


Ein del føretak, som dei som driv med svineproduksjon, disponerer for små areal for spreiing av husdyrgjødsel. Slike føretak må ha ein plan for handtering av gjødsla, og ha avtale med mottakarar av gjødsla

For leigd areal, ved avtale om spreiing på areala til andre føretak og ved sal av husdyrgjødsel, må det normalt ligge føre ei skriftleg avtale på minst fem år. 


Les meir hos Matmerk (Generelle krav til garden)

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.